اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • معرفی کمیسیون مـاده 77 کمیسیون حل اختلاف مؤدی و شهرداری

    معرفی کمیسیون مـاده 77 کمیسیون حل اختلاف مؤدی و شهرداری

    حسین درخت بید طرقبه
    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :کمیسیون ماده 77
    شناخت دبیرخانه کمیسیون ماده کمیسیون ماده 77 : - دریافت فرمهای لایحه و پرونده های ارجاع شده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77 . - ثبت و پیگیری لوایح و پرونده واحکام صادره . - بررسی کارشناسی پرونده های ...
    معرفی کمیسیون مـاده 77 کمیسیون حل اختلاف مؤدی و شهرداری
    حسین درخت بید طرقبه، مدیریت درآمدهای عمومی
    شناخت دبیرخانه کمیسیون ماده کمیسیون ماده 77 :
    -         دریافت فرمهای لایحه و پرونده های ارجاع شده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77 .
    -         ثبت و پیگیری لوایح و پرونده واحکام صادره .
    -         بررسی کارشناسی پرونده های ارجاعی به دبیرخانه کمیسیون ماده 77 و صلاحیت جهت ورود به کمیسیون .
    -         صدور دعوتنامه جهت دعوت مودی در کمیسیون ماده 77 .
    -         برنامه ریزی برگزاری کمیسیون ماده 77 و ارجاع و لزوم پرونده ها به کمیسیون ماده 77 .
    -         صدور رای اولیه .
    -         صدور رای قطعی در صورت عدم رجوع ارباب رجوع یا عدم پرداخت .
    -         درصورت عدم پرداخت پرونده ارجاع به اجرای ثبت جهت استعلام می شود.
    -         بایگانی آرا ء در سیستم .
    طبق ماده 77 قانون شهرداریها رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید . در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
    در شهرداری مشهد کمیسیون ماده 77 از سال 1370 فعالیت دوره جدید خود را شروع نموده و در محل مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری جلسات آن برگزار می گردید.
    قبل از شروع فعالیت شورای اسلامی شهر، استاندار به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر یک نفر نماینده را به کمیسیون معرفی می نمود و مدت زمان مأموریت نیز در حکم مشخص بود نمایندگان دادگستری نیز با حکم دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مشهد معرفی و مدت ماموریت آن نیز مشخص می باشد.
    طبق دستورالعمل وزارت کشور زمان برگزاری جلسات کمیسیون بایستی حتماً در غیر وقت اداری باشند دستورالعمل شماره 3/34/3/1/12285 مورخ 2/8/1377 صراحتاً اعلام نموده که:
    1- جلسات بلااستثناء خارج از ساعات اداری تشکیل شده و حضور بالاتفاق اعضاء کمیسیون به هنگام اتخاذ تصمیم الزامی است.
    2- رأی اکثریت معتبر است و رأی اقلیت نیز می بایستی مستدل درج شود.
    3- هر 90 دقیقه جصور در جلسه ، یک جلسه محسوب می شود.
    4- چنانچه جهت بررسی دقیق تر موضوع نیاز به بازدید یا ملاقات با متقاضی باشد انجام این امر جزء وظایف کمیسیون بوده و حق الزحمه به آن تعلق     نمی گیرد.
    5- صدور حکم با رعایت کامل حدود شرعی و قانونی خواهد بود.
    6- پرونده های مورد رسیدگی در کمیسیونهای ماده 77 از لحاظ موضوع به 2 طیف تقسیم می شود.
    1)     پرونده هایی که موضوع آن مربوط به تقسیط بدهی مؤدیان ناشی از عوارض می باشد.
    2) پرونده هایی که موضوع آن رفع اختلاف در غیر مورد یک و همچنین ماده 3 و قسمت اخیر ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و موارد قانونی که مربوط به رسیدگی به اختلافات عوارض باشد که می بایستی در این کمیسیون مطرح شود و نوعاً دارای پیچیدگی بیشتر است.
    تعداد جلسات ماهیانه در این بخشنامه در هر شهرداری متناسب با حجم کار و پیشنهاد شهردار و تأیید استاندار خواهد بود.
    بعد از تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا ، شورای اسلامی شهر از میان اعضاء خود ، یک نفر را به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 77 با امضاء رئیس شورای شهر معین می نماید که با حکم رئیس شورای شهر تعیین می گردد.
    دبیر کمیسیون با حکم معاون شهردار تعیین و زیر نظر مدیریت درآمد انجام وظیفه می نماید پرونده های ارجاعی قبل از طرح در دبیرخانه کمیسیون از نظر شکلی بررسی و چنانچه مالکین یا مؤدی مشخصات کامل نداشته باشد و یا نحوه محاسبه مشخص نباشد پرونده به مرجع ارسالی عودت تا پس از رفع نقص مجدد به دبیرخانه ارسال گردد.
    دبیرخانه کمیسیون در شهرداری مشهد دارای یکنفر کارمند بعنوان دبیر کمیسیون می باشد . در زمان برگزاری جلسات نیز دبیر کمیسیون در جلسات حاضر و انشاء رای می نماید ولی فاقد امضاء در رای بوده و نقشی در اتخاذ تصمیم اعضاء کمیسیون ندارد .
    زمان برگزاری جلسات و ساعات آن را دبیرخانه با هماهنگی اعضاء مشخص و برای مؤدیان دعوتنامه با تعیین تاریخ و ساعت ارسال می گردد. در دعوتنامه ارسالی دقیقاً مشخص می شود که مودی یا نماینده وی با در دست داشتن کارت شناسایی در جلسه حاضر و چنانچه نماینده مودی وکیل رسمی دادگستری باشد بایستی با معرفی نامه معتبر در جلسه حاضر و چنانچه معرفی نامه به همراه نداشته باشد به منزله عدم حضور تلقی می گردد و چنانچه مودی از وکلا باشد رعایت ماده 103 قوانین مالیاتهای مستقیم نیز الزامی است .
    در زمان تشکیل جلسات چنانچه مؤدی با نمایندگان شهرداری در خصوص نحوه محاسبه و میزان عوارض به توافق نرسد به درخواست مؤدی یا نماینده شهرداری پرونده جهت کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که این کارشناس با نظر اعضاء تعیین می گردد. پس از درخواست متقاضی جهت ارجاع پرونده به کارشناس رسمی و تعیین کارشناس توسط اعضاء کمیسیون در جلسه بعدی کارشناس دعوت و در جلسه توضیحات لازم توسط اعضاء به کارشناس مربوطه ارائه و چنانچه به مدرکی نیاز باشد تصاویر درخواستی تهیه و تحویل کارشناس می گردد و سپس زمان لازم جهت دریافت گزارش بصورت تقریبی تعیین و پرونده تا اخذ نتیجه در نوبت رسیدگی قرار می گیرد .
    پس از دریافت نظر کارشناس رسمی طبق دستور کمیسیون ، هزینه کارشناسی به کارشناس پرداخت می گردد لازم بذکر است که هزینه کارشناس طبق ماده 259 آئین دادرسی مدنی به عهده متقاضی می باشد.
    پس از اخذ نظریه کارشناسی طبق ماده 260 آئین دادرسی مدنی نظریه به طرفین ابلاغ خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند.
    پس از گذشت مدت یاد شده کمیسیون پرونده را بررسی و در صورت آماده بودن اتخاذ تصمیم می نماید.
    تصمیمات قطعی کمیسیون به مؤدیان ابلاغ و در ابلاغیه مدت زمان مشخص جهت مراجعه به شهرداری و پرداخت بدهی تعیین و چنانچه مؤدی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید تصمیم کمیسیون به انضمام ابلاغیه و درخواست صدور اجرائیه به اداره ثبت و اسناد ارسال اجرائیه صادر و کارهای اجرایی آن پیگیری می شود.
    چنانچه در زمان تشکیل جلسه بررسی پرونده که با حضور طرفین برگزار می گردد متقاضی درخواست بررسی مجدد نماید کمیسیون درخواست متقاضی را بررسی و از نماینده شهرداری توضیحات لازم را اخذ می نماید و چنانچه درخواست متقاضی منطبق با موازین قانونی باشد . کمیسیون به کارشناسان دبیرخانه و شهرداری اعلام نماید که با حضور مؤدی به محل مراجعه و گزارشی جدید جهت بررسی به کمیسیون ارائه گردد در بیشتر اوقات این گزارش با امضاء متقاضی کارشناس دبیرخانه و کارشناس شهرداری به کمیسیون ارسال می گردد.
    پس از ارائه گزارش کمیسیون اتخاذ تصمیم می نماید.
    کارشناسان دبیرخانه با هماهنگی نماینده شهرداری و مودی زمان مشخصی را تعیین و چنانچه نیاز به تهیه مدارک باشد مدارک لازم را آماده و به محل مراجعه و گزارشات لازم را تهیه می نمایند .
    در بیشترین پرونده های ارجاع شده به کمیسیون با یکبار دعوت از مودی و توضیحات طرفین منجر به اتخاذ تصمیم قطعی می گردد ولی در تعدادی از    پرونده ها با عنایت به حجم اسناد لازم جهت بررسی ممکن است چندین جلسه دعوت تکرار گردد و بعد منتج به اتخاذ تصمیم گردد .
    در شهرداری مشهد بعد از افزایش تعداد پرونده های مورد اختلاف و بعضاً نقض تصمیمات کمیسیون در شعب دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون همعرض از سال 1378 درخواست تشکیل کمیسیون دوم ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و در سال 1380 کمیسیون دوم (هم عرض ) در شهرداری مشهد تشکیل و پرونده های نقض شده در کمیسیون دوم مطرح گردید .
    حق الجلسات اعضاء نیز بر اساس تعداد جلسات بر اساس دستورالعمل شماره 3/34/3/1/12285-2/8/77 پرداخت می گردد .
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    3 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر