اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • نظری بر بهای خدمات آتش نشانی

    نظری بر بهای خدمات آتش نشانی

    محمد حامد فانی
    ارائه شده در
    کلمات کلیدی :بهای خدمات اتش نشانی
    با هدف تأمین بخشی از هزینه های خدمات شهری در حوزه عمل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، لایحه ای به شماره 29397/21 مورخ 11/7/1384ارائه و مصوبه شماره 3838/2/ش مورخ 24/8/1384 به تصویب شورای اسلامی ...
    نظری بر بهای خدمات آتش نشانی
    محمد حامد فانی، مدیریت درآمدهای عمومی
    با هدف تأمین بخشی از هزینه های خدمات شهری در حوزه عمل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، لایحه ای به شماره 29397/21 مورخ 11/7/1384ارائه  و مصوبه   شماره 3838/2/ش مورخ 24/8/1384  به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید .
    در این مصوبه  ، به شهرداری مشهد اجازه داده شد بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را در هر سال                                                                                                                                                                                                                                             از واحدهای مسکونی معادل یک درصد p (ارزش معاملاتی منطقه) مشروط  به اینکه  از مبلغ  بیست هزار تومان تجاوز نکند و از واحدهای تجاری در صورتی که دارای قیمت گذاری تجاری باشد معادل یک درصد p مشروط به اینکه از مبلغ چهل هزار تومان تجاوز نکندو در صورتی که دارای قیمت گذاری تجاری نباشد معادل دو درصدp مشروط به اینکه از مبلغ هشتاد هزار تومان تجاوز نکند و   از واحدهای صنعتی معادل یک درصدp دریافت نماید.
    ضمناً اماکن خدماتی از قبیل واحدهای آموزشی، مذهبی، بهداشتی و ... معاف از پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه گردیدند . و تکلیف گردید  بهای خدمات فوق الذکر همراه با فیش عوارض نوسازی دریافت گردد.
    لیکن با عنایت به موانع یا مشکلات قانونی دریافت بهای خدمات در فیش عوارض نوسازی و عمران شهری و نظر به اعتراض شهروندان در این خصوص ، در مصوبه   شماره   1037/3/ش  مورخ 9/7/1386 قید گردید که   از درج بهای خدمات آتش نشانی در قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری خودداری شود.                                                                                                                          
     کاهش درآمدهای شهرداری در این بخش منجر به ارائه لایحه شماره 49680/21 مورخ 21/6/1387 گردید . که با نظر مساعد شورای اسلامی شهر و با قید یک فوریت مصوبه شماره 3021/3/ش مورخ 21/8/1387 به تصویب رسید .                                                                                                                                                                                                                                                                                
        در این ماده واحده   به شهرداری مشهد اجازه داده شد بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را در سطح اداری، صنعتی و تجاری در همه مناطق و در سطح مسکونی در مناطق برخوردار و نیمه برخوردار از طریق قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری – در سال 87 - دریافت نماید و شهرداری موظف گردید در این خصوص به نحو شایسته ای اطلاع رسانی نماید.
    در دستـور العمـل اجـرایـی شماره 7320/33 مورخ 16/10/1387 که توسط مدیریت درآمد های عمومی ابلاغ گردید  و کلیه واحدهای مرتبط و مجری موظف گردیدند برابر با آن عمل نمایند، آمده است که در خصوص محاسبه حقوق شهرداری از واحدهای مسکونی موضوع بند 1 مصوبه شماره 1037/3/ش مورخ 9/7/86 معادل 1% قیمت های منطقه بندی املاک (P) موضوع ماده64 قانون مالیات های مستقیم براساس متراژ زیربنای واحد مسکونی اقدام گردد بصورتی که حداکثر از 200 هزار ریال تجاوز نکند.
      در خصوص واحدهای تجاری چنانچه واحد تجاری به صورت مستقل و دارای سند مستقل باشد (عرصه ، اعیان) معادل 2% قیمت منطقه بندی املاک (p) موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم بر اساس متراژ زیربنای تجاری اقدام گردد. بصورتی که از 800 هزار ریال تجاوز نکند.
      در رابطه با واحدهای تجاری که فاقد سند مستقل بوده (عرصه ، اعیان) و واحدهای تجاری جزء لاینکف واحد مسکونی باشد محاسبه حداکثر بر اساس سهم وزنی هر بخش تعیین   گردید.
    برای مثال در واحدهای مسکونی - تجاری که به شرح زیر باشد :              ریال   240000 = (P) قیمت منطقه بندی
    مترمربع 120 = متراژ مسکونی                     مترمربع   30 = متراژ تجاری                        مترمربع 150 = متراژ کل                               
     ریال     432.000 = (240.000 ×30 ) 2%   + (240.000 × 120 ) 1%   =   بهای خدمات آتش نشانی
    ریال   320.000 = 150 ÷ [( 200.000 × 120)+(800.000 × 30 ) ] =   حداکثر بهای خدمات
    در اینصورت رقم حداکثر یعنی 000/320 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
     و مقرر گردید برای محاسبه بهای خدمات واحدهای اداری که در مصوبه شماره 302/3/ش مورخ 21/8/87 قید شده ، معادل واحدهای مسکونی برابر با 1% قیمت منطقه بندی در متراژ زیربنای آن اقدام گردد.
    با عنایت به اینکه آخرین مصوبه در خصوص بهای خدمات آتش نشانی ، صرفاً در رابطه با سال 1387 قابل اجرا بود ،    مصوبه ای به شماره 2084/3/ش مورخ 3/5/1388 به تصویب رسید که درآن تکلیف دریافت بهای خدمات مذکور در تمامی سالهای آتی مشخص گردید .
    در این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد  همه ساله بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی موضوع مصوبه شماره 3838/3/ش مورخ 24/08/84 شورای اسلامی شهر را از کلیه اماکن مشمول به جز واحدهای مسکونی واقع در بلوک های حوزه های 3، 4 و 5 درآمدی شهر مشهد با درج در قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری دریافت نماید.
    مبنای عمل در تعیین بلوک های حوزه 3 ، 4 و 5 درآمدی ، مصوبه شماره 3521/3/ش مورخ 18/9/1387 شورای اسلامی شهر بود که تعداد 17 بلوک را در حوزه سه درآمدی و تعداد 8 بلوک را در حوزه چهار درآمدی و تعداد 9 بلوک را در حوزه پنج درآمدی قرار داده بود. این رویه ادامه داشت تا اینکه در مصوبه شماره 4514/3/ش مورخ 16/9/89 بلوک بندی حوزه های درآمدی تغییر نمود .                                                                                                                                      
    در این ماده واحده آمده است  که در همه حوزه های درآمدی ، پلاکهایی (عرصه هایی) که ارزش منطقه ای آنها به شرح جدول زیر می باشد ارتقای حوزه یافته و در سطح بالاتری قرار می گیرد .
    قیمت منطقه ای
    حوزه درآمدی
    پایین تر از 20.000 ریال
    حوزه پنج
    از 20.000 ریال تا 29.999 ریال
    حوزه چهار
    از 30.000 ریال تا 54.999 ریال
    حوزه سه
    از 55.000 ریال تا 69.999 ریال
    حوزه دو
    70.000 ریال و بالاتر
    حوزه یک
    لذا با عنایت به مجموع مصوبات ، مقرر گردید بهای خدمات آتش نشانی  از کلیه اماکن مشمول به جز املاکی که قیمت منطقه ای آنها کمتر از 55.000 ریال می باشد دریافت گردد .
     میزان وصولی بهای خدمات اتش نشانی  در سال 1387 در حدود 6.241.000.000 ریال بوده است که با تلاشهای صورت پذیرفته این وصولی در سال 1388 به رقم 9.278.700.000 ریال رسید و در سال 1389 با رشد چشمگیر ی به مبلغ 16.119.700.000 ریال بالغ گردید .
    جدول مقایسه وصولی بهای خدمات آتش نشانی
    سال
    مبلغ وصولی
    درصد رشد
    1386
    0
     
    1387
    6.241.000.000
     
    1388
    9.278.700.000
    49 %
    1389
    16.119.700.000
    74 %
     
    مثال 1 ) متراژ زیر بنا ملکی مسکونی برابر با 336 متر که قیمت منطقه ای آن در سال 85 برابر با 37.000 ریال   بوده است بهای خدمات آتش نشانی این ملک ، در سال 1385 به شرح ذیل محاسبه می گردد :
    بهای خدمات آتش نشانی   =   ( 336 × 37.000 ) × 1% = 124.320 ریال  
     مثال 2 ) متراژ زیر بنا ملکی تجاری برابر با 39 متر که قیمت منطقه ای آن در سال 85 برابر با 59.000 ریال   بوده است . بهای خدمات آتش نشانی این ملک ، در سال 1385 به شرح ذیل محاسبه می گردد :
    بهای خدمات آتش نشانی   =    ( 39 × 59.000 ) × 2% = 46.020 ریال
    مثال 3 ) متراژ زیر بنا ملکی اداری برابر با 3900 متر که قیمت منطقه ای آن در سال 86 برابر با 39.000 ریال   بوده است . بهای خدمات آتش نشانی این ملک ، در سال 1386 به شرح ذیل محاسبه می گردد :
    بهای خدمات آتش نشانی = 0 ریال
    مثال 4 ) متراژ زیر بنا ملکی تجاری – مسکونی برابر با    372 متر (38 متر تجاری و 334 متر مسکونی ) که قیمت منطقه ای آن در سال 87 برابر با 147.000 ریال   بوده است . بهای خدمات آتش نشانی این ملک ، در سال 1387 به شرح ذیل محاسبه می گردد :
      محاسبه حداکثر بهای خدمات آتش نشانی = 372÷ [( 334× 200.000 ) + ( 38 × 800.000 ) ] = 261.290    
     بهای خدمات آتش نشانی = [( 334× 147.000) × 1% ] + [( 38 × 147.000 ) × 2% =    602.700 
     در نتیجه بهای خدمات این ملک برابر با 261.290 ریال می باشد .
     مثال 5 ) متراژ زیر بنا ملکی مسکونی برابر با  6/193 متر که قیمت منطقه ای آن در سال 89 برابر با 68.000  ریال   بوده است بهای خدمات آتش نشانی این ملک ، در سال 1389 به شرح ذیل محاسبه می گردد :
     بهای خدمات آتش نشانی = ( 6/193× 68.000) × 1%  = 131.648
    مثال 6 ) متراژ زیر بنا ملکی تجاری برابر با   2/1734متر که قیمت منطقه ای آن در سال 90 برابر با 160.000 ریال   بوده است . بهای خدمات آتش نشانی این ملک ، در سال 1390 به شرح ذیل محاسبه می گردد :
    بهای خدمات آتش نشانی   =     ( 2/1734 × 41.000 ) × 2% =  1.422.044  [ 800.000 ]
     به استناد بند ب  مصوبه شماره 3838/2/ش مورخ 24/8/84  حداکثر 800.000 ریال اعمال می گردد .   
     
     
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر