اوقات شرعی
 
     
   • وظایف و اختیارات
    شرح وظایف مدیریت درآمد
        برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
        برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
     صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوراض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
       اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
       بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
       برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
       برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
     برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
       نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
       نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
       انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
    شرح وظایف اختصاصی مدیر درآمد
       نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
       برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تا بعد تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلفتعرفه های مذکور
       برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
     صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
     اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
     نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
     نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
     صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
     انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق
    شرح وظایف اختصاصی رییس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد
       نظارت بر حسن اجرای محاسبه عوارض شهرداری و مصوبات مربوطه.
       شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
       اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
       تجزیه و تحلیل ساختار درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای بهبود و اصلاح آن.
       برنامه ریزی برای ساده سازی و یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدهای شهرداری.
       نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه کسب، پیشه وران، تابلوهای تبلیغاتی و نظایر آن (اعم از اینکه به منطقه تفویض و یا به صورت متمرکز مورد اقدام قرار گیرد).
       نظارت و رسیدگی بر وصول عوارضی که از طریق سازمانهای دولتی و سایر موسسات وصول می شود و باید در وجه شهرداری واریز گردد.
       ارائه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
       انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
    شرح وظایف کارشناس درآمد
      شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها.
      اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
      برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
      انجام مطالعات و ارائه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
      ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
      تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
      بررسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
      بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
      شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
      انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
    شرح وظایف اختصاصی رییس اداره مشارکتها و تشخیص منابع
      تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب اهداف شهرداری.
      شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و سازمانهای تابعه و برنامه ریزی برای آنها.
      اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود عملیات مرتبط با امور درآمدی در شهرداری و رفع نقاط ضعف شناسایی شده.
      شناسایی منابع درآمدی جدید برای شهرداری.
      اتخاذ تدابیر برای مشارکت شهروندان و سایر افراد و گروههای مختلف در پروژه های عمرانی شهرداری.
      نظارت و مشارکت در انجام مطالعات مربوط به نحوه واگذاری امور به بخش غیردولتی و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش کارایی.
      ارائه استراتژی ها و خط مشی های لازم برای هدایت مشارکتهای مردمی با همکاری کارشناسان.
      نظارت و راهنمایی کارشناسان برای تهیه گزارش های تحلیلی در خصوص موضوع های اقتصاد و مشارکتهای مردمی.
      نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های مربوط.
      انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
    شرح وظایف اختصاصی کارشناس تشخیص منابع جدید درآمدی
      شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن.
      برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها.
      انجام مطالعات و ارائه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات.
      ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات.
      تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیات مالی و ارسال به مراجع ذیربط.
      بررسی منابع درآمدی شهرداری و نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاک شهرداری.
      بررسی عملکرد ردیفهای درآمدی برای پیش بینی بودجه سنواتی شهرداری.
      شرکت در شمینارها و نشست های تخصصی در زمینه مسائل درآمدی شهرداری.
      همکاری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای مربوط.
      انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.
    تعداد بازدید :3261
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: