اوقات شرعی
 
     
   • مدیرکل درآمدهای عمومی :
    مدیرکل درآمدهای عمومی :
    محمود برهانی
    مدیرکل درآمدهای عمومی
    تلفن تماس :32282748
    رایانامه :
    شرح وظایف
    شرح وظایف :

    شرح وظایف مدیرکل درآمدهای عمومی

    1-       پیش بینی و تدوین  منابع درآمدی در قالب بودجه سالیانه

    2-      برنامه ریزی  و  اعمال سیاستهای یکپارچه در راستای تحقق اهداف  منابع درآمدی

    3-     برنامه ریزی به منظور شناسایی منابع جدید درآمدی و به روز رسانی مصوبات و قوانین موجود با سیاست ایجاد همگرایی بین منابع شهرداری و الزامات توسعه شهری

    4-     برنامه ریزی به منظور پایدارسازی منابع درآمدی شهرداری

    5-     همسان سازی فرآیندهای محاسباتی و رویه های وصول درآمد در کلیه حوزه های اجرایی

    6-     برنامه ریزی به منظور استیفای حقوق شهرداری در حیطه مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی

    7-     برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های طرح های بالادستی و توان بازار مالی

    8-     بروزرسانی ، پشتیانی و کنترل و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات درآمدی در سامانه ها و سیستم های یکپارچه شهرداری

    9-      کنترل و نظارت بر عملکرد درآمدی منابع مصوب شهرداری

    10-     نظارت بر عملکرد کمیسیونهای مرتبط و برنامه ریزی در جهت

    11-     انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق